Menu
W skrócie...

Cel projektu to opracowanie wytycznych do zaprojektowania innowacyjnej technologii wydobycia gazu z łupków przy użyciu ciekłego CO2. Technologia będzie oparta na wynalazku WAT dotyczącym wydobycia węglowodorów gazowych z kilku poziomów odwiertów lateralnych przy wykorzystaniu CO2 w stanie nadkrytycznym, co spowoduje wzrost wydajności odwiertu, ponieważ CO2 wywoła desorpcję CH4 ze struktury porowatej łupka, a przemiana termo-dynamiczna CO2 w złożu spowoduje zeszczelinowanie skały. Metoda jest bardzo korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska, gdyż nie wymaga stosowania wody oraz środków chemicznych. Ciepło, które jest potrzebne do uzyskania efektu szczelinowania za pomocą ciekłego CO2 będzie pobierane samoistnie z górotworu otaczającego odwiert. Zaplanowane w tym projekcie badania numeryczne oraz eksperymentalne mają na celu weryfikację elementów technologii w warunkach laboratoryjnych, co znacznie ograniczy ryzyko i koszty realizacji technologii na odwiercie.

Aktualności

W dniach 18-21 października 2016 r. odbyła się XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI'2016, na której zostały zaprezentowane prace związane z tematyką projektu BlueGas, tj.:

Michał Kwietniewski, Danuta Miedzińska, Tadeusz Niezgoda Analiza MES procesu zagłębiania proppantu w szczelinie skały łupkowej

Jerzy Osiński, Danuta Miedzińska
Propozycja modyfikacji teorii Griffitha do zadania szczelinowania skały łupkowej

Sebastian Stanisławek, Piotr Kędzierski, Paweł Dziewulski, Danuta Miedzińska
Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie granitu metodą szczelinowania hydraulicznego

Artykuły dostępne w zakładce Publikacje.Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) w maju 2016 roku uruchomiło II edycję konkursu przeznaczonego dla młodych naukowców, studentów i doktorantów, który miał na celu wyszukanie innowacyjnych projektów o charakterze badawczo-rozwojowym, z obszaru działalności Grupy Kapitałowej PGNiG.

W dniu 12 października 2016 roku w Muzeum Gazownictwa w Warszawie doktoranci Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego WAT – mgr inż. Ewelina Małek i mgr inż. Michał Kwietniewski, wzięli udział w Finale Konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG.

Temat zaproponowanego przez nich projektu brzmiał „Wydobycia metanu z pokładów węgla CBM – coal bed methane – uwarunkowania ekonomiczne i materiałowe” i dotyczył odmetanowania bilansowych i pozabilansowych pokładów węgla przy użyciu CO2 dla poprawy bezpieczeństwa wydobycia węgla.

Naszym Laureatom nie udało się zdobyć pierwszej nagrody, którą była propozycja realizacji swojego Projektu, natomiast otrzymali dyplomy za wzięcie udziału w Finale konkursu oraz zyskali nowe doświadczenia w umiejętności prezentacji swoich nowatorskich pomysłów i rozwiązań.


W dniach 9-10 marca 2015 r. odbędzie się w Warszawie międzynarodowa konferencja Central and Eastern Europe Shale Gas and Oil Summit 2015 http://www.shalegasfocus.com/, na której dr inż. Danuta Miedzińska wygłosi referat na temat badań realizowanych w projekcie.
© APS, Projekt: Anna Szurgott