Menu
W skrócie...

Cel projektu to opracowanie wytycznych do zaprojektowania innowacyjnej technologii wydobycia gazu z łupków przy użyciu ciekłego CO2. Technologia będzie oparta na wynalazku WAT dotyczącym wydobycia węglowodorów gazowych z kilku poziomów odwiertów lateralnych przy wykorzystaniu CO2 w stanie nadkrytycznym, co spowoduje wzrost wydajności odwiertu, ponieważ CO2 wywoła desorpcję CH4 ze struktury porowatej łupka, a przemiana termo-dynamiczna CO2 w złożu spowoduje zeszczelinowanie skały. Metoda jest bardzo korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska, gdyż nie wymaga stosowania wody oraz środków chemicznych. Ciepło, które jest potrzebne do uzyskania efektu szczelinowania za pomocą ciekłego CO2 będzie pobierane samoistnie z górotworu otaczającego odwiert. Zaplanowane w tym projekcie badania numeryczne oraz eksperymentalne mają na celu weryfikację elementów technologii w warunkach laboratoryjnych, co znacznie ograniczy ryzyko i koszty realizacji technologii na odwiercie.

Cele szczegółowe projektu

Powrót


Cele szczegółowe będą realizowane poprzez wykonywanie badań o charakterze analitycznym, numerycznym oraz badań laboratoryjnych. Zespół wykonawców z Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej i Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz PGNiG dysponuje odpowiednimi laboratoriami oraz wiedzą i doświadczeniem koniecznymi do realizacji projektu.
Metodologia wykonywania projektu jest oparta na jego strukturze przedstawionej w Tabeli 1.
Struktura projektu składa się z dwóch kroków milowych:
Etap 1: Badania laboratoryjne i symulacyjne
Etap 2: Przygotowanie elementów eksperymentu

Taki podział struktury w dużej mierze wynika z minimalizacji ryzyka związanego z wykonaniem projektu oraz pozwoli zapewnić skuteczne i kompleksowe nim zarządzanie.

Zad. Tytuł
ETAP I.
Badania lab. i symulacyjne
Miesiące 1-24
1 Badania zjawiska adsorpcji i desorpcji CO2 i gazu łupkowego oraz swellingu w polskich łupkach. Badania oddziaływania CO2 w różnych stanach termodynamicznych na skałę w warunkach symulujących stan złoż w aspekcie jego degradacji. Określenie odległości między poziomymi odcinkami otworów kierunkowych. Symulacja procesu szczelinowania i przepływu złożowego
ETAP I.
Badania lab. i symulacyjne
Miesiące 1-24
2 Badania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w wiertnictwie na narzędzia do pracy w warunkach temperatury i ciśnienia panujących w złożu
ETAP I.
Badania lab. i symulacyjne
Miesiące 1-24
3 Badania bilansu energetycznego procesu schładzania CO2 do żądanego stanu termodynamicznego w procesie transportu od źródła do otworu poprzecznego. Dobór proppantu. Badanie szybkości wtłaczania CO2 chłodzenia otworu. Analiza konstrukcji otworu. Badania zaczynów i kamienia cementowego.
ETAP I.
Badania lab. i symulacyjne
Miesiące 1-24
4 Udostępnienie próbek rdzeni. Udostępnienie wyników badań geofizycznych niezbędnych do przeprowadzenia symulacji. Nadzór ekspercki nad pracami Etapu I, II i III.
ETAP II
Przygotowanie elementów eksperymentu
Miesiące 1-24
5 Opracowanie konstrukcji, budowa oraz badania i certyfikacja zaworów regulacyjno-odcinających poziome otwory poprzeczne w odwiercie pionowym. Projekt, budowa i testy układów czujników kontrolujących procesy występujące w złożu podczas szczelinowania dwutlenkiem węgla. Dobór i badania rur doprowadzających CO2 do złoża. Opracowanie wytycznych do zaprojektowania technologii wydobycia gazu z łupków.
Tabela 1. Metodologia realizacji projektu
© APS, Projekt: Anna Szurgott