Menu
W skrócie...

Cel projektu to opracowanie wytycznych do zaprojektowania innowacyjnej technologii wydobycia gazu z łupków przy użyciu ciekłego CO2. Technologia będzie oparta na wynalazku WAT dotyczącym wydobycia węglowodorów gazowych z kilku poziomów odwiertów lateralnych przy wykorzystaniu CO2 w stanie nadkrytycznym, co spowoduje wzrost wydajności odwiertu, ponieważ CO2 wywoła desorpcję CH4 ze struktury porowatej łupka, a przemiana termo-dynamiczna CO2 w złożu spowoduje zeszczelinowanie skały. Metoda jest bardzo korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska, gdyż nie wymaga stosowania wody oraz środków chemicznych. Ciepło, które jest potrzebne do uzyskania efektu szczelinowania za pomocą ciekłego CO2 będzie pobierane samoistnie z górotworu otaczającego odwiert. Zaplanowane w tym projekcie badania numeryczne oraz eksperymentalne mają na celu weryfikację elementów technologii w warunkach laboratoryjnych, co znacznie ograniczy ryzyko i koszty realizacji technologii na odwiercie.

Cele projektu - ogólna idea projektu

Powrót


Podstawą opracowania technologii, do której wdrożenia wytyczne są celem realizacji projektu, jest metoda sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO2 w otworach poziomych, która została opisana w zgłoszeniu patentowym P.398228 dokonanym przez Wojskową Akademię Techniczną.
Przedmiotem proponowanego przez WAT wynalazku jest metoda sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO2 z poziomych otworów małośrednicowych wykonanych w pojedynczym odwiercie pionowym. Jest to sposób wydobycia węglowodoru gazowego (gazu łupkowego) poprzez wpompowanie w poziome otwory ciekłego, sprężonego i schłodzonego CO2, co powoduje wniknięcie CO2 w skałę i jego przemianę fazową pod wpływem panującej w złożu temperatury. Powoduje to intensywne spękanie skały (łupka lub skały o strukturze porowatej, np. spągowca czerwonego), adsorpcję CO2 i jednoczesną desorpcję węglowodoru gazowego (gazu łupkowego). Energia potrzebna do uzyskania efektu szczelinowania będzie pobierana przez medium szczelinujące bezpośrednio z górotworu. Zatem proces szczelinowania w znacznej części będzie przebiegał samoistnie, siłami natury, co pozwoli obniżyć koszty metody i chronić środowisko naturalne.
Dodatkową zaletą ekologiczną metody jest to, iż CO2 będzie pochodzić z zakładów przemysłowych (np. elektrowni, cementowni), które emitują go do atmosfery i są obciążane kosztami limitów (protokół z Kyoto).
Docelowo planuje się przeprowadzenie zabiegu szczelinowania za pomocą ciekłego CO2 w układzie co najmniej dwóch odwiertów pionowych z odcinkami lateralnymi na dwóch poziomach (rys. 1). Docelowo uważa się, że ze względu na uzyskanie wysokiej efektywności proponowanej technologii będzie się wykonywać układ co najmniej ośmiu takich odwiertów (rys. 2).

      

W docelowej technologii proces szczelinowania proponuje się prowadzić następująco:
 1. Przygotowanie co najmniej dwóch odwiertów lateralnych na różnych poziomach
 2. Wprowadzenie do dolnego poziomu rur do zatłoczenia CO2 i ich wstępne schłodzenie ciekłym azotem oraz zamknięcie zaworem górnego poziomu
 3. Zatłoczenie CO2 wymieszanego z propanem i ewentualnie środkiem uszczelniający złoże i zamknięcie zaworu odcinającego dolny poziom
 4. Monitoring wzrostu ciśnienia w otworze i rozwoju szczelin
 5. Otwarcie zaworu górnego i odbiór gazu.

W celu uzyskania czystego metanu proponuje się docelowo stosować separatory gazów. CO2 oddzielony w ten sposób od metanu może być ponownie wtłaczany do złoża. Dodatkowo do monitoringu wycieku CO2 stosowane będą technologie LIDAR.

Cele szczegółowe będą dotyczyć kolejnych etapów realizacji projektu. Będą obejmować zagadnienia takie, jak:
 1. Badania zjawiska adsorpcji i desorpcji CO2 i gazu łupkowego oraz swellingu w polskich skałach gazonośnych występujących w polskich warunkach geologicznych
 2. Badania oddziaływania CO2 w różnych stanach termodynamicznych na skałę w warunkach symulujących stan złoża w aspekcie jego degradacji. Określenie odległości między poziomymi odcinkami otworów kierunkowych. Symulacja procesu szczelinowania i przepływu złożowego.
 3. Badania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w wiertnictwie na narzędzia do pracy w warunkach temperatury i ciśnienia panujących w złożu
 4. Badania bilansu energetycznego procesu schładzania CO2 do żądanego stanu termodynamicznego w procesie transportu od źródła do otworu poprzecznego. Dobór proppantu. Badanie szybkości wtłaczania CO2 i chłodzenia otworu. Analiza konstrukcji otworu. Badania zaczynów i kamienia cementowego.
 5. Opracowanie konstrukcji, budowa oraz badania i certyfikacja zaworów regulacyjnoodcinających poziome otwory poprzeczne w odwiercie pionowym.
 6. Projekt, budowa i testy układów czujników kontrolujących procesy występujące w złożu podczas szczelinowania dwutlenkiem węgla
 7. Dobór i badania rur doprowadzających CO2 do złoża.
 8. Udostępnienie próbek rdzeni. Udostępnienie wyników badań geofizycznych niezbędnych do przeprowadzenia symulacji. Nadzór ekspercki nad pracami Etapu I i II.
 9. Opracowanie wytycznych do zaprojektowania technologii wydobycia gazu z łupków
Z uwagi na zróżnicowane warunki realizacji powyższych zadań niezbędne jest etapowe podejście do problemu.
© APS, Projekt: Anna Szurgott