Menu
W skrócie...

Cel projektu to opracowanie wytycznych do zaprojektowania innowacyjnej technologii wydobycia gazu z łupków przy użyciu ciekłego CO2. Technologia będzie oparta na wynalazku WAT dotyczącym wydobycia węglowodorów gazowych z kilku poziomów odwiertów lateralnych przy wykorzystaniu CO2 w stanie nadkrytycznym, co spowoduje wzrost wydajności odwiertu, ponieważ CO2 wywoła desorpcję CH4 ze struktury porowatej łupka, a przemiana termo-dynamiczna CO2 w złożu spowoduje zeszczelinowanie skały. Metoda jest bardzo korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska, gdyż nie wymaga stosowania wody oraz środków chemicznych. Ciepło, które jest potrzebne do uzyskania efektu szczelinowania za pomocą ciekłego CO2 będzie pobierane samoistnie z górotworu otaczającego odwiert. Zaplanowane w tym projekcie badania numeryczne oraz eksperymentalne mają na celu weryfikację elementów technologii w warunkach laboratoryjnych, co znacznie ograniczy ryzyko i koszty realizacji technologii na odwiercie.

GaleriaRys. 1. Iniektor do szczelinowania próbek skalnych

Rys. 2. Przekrój przez zbiornik badawczy

Rys. 3. Zagłębienie proppantu w skale z obszarem występowania największych naprężeń

Fig. 4. Scheme of CO2 capture installation developed in Norway [www.statoil.com]

Fig. 5. The pilot plant connection diagram [Tatarczuk A. et al.: First Polish Pilot Plant for CO2 Post Combustion Capture. Proceedings of 2nd Post Combustion Capture Conference (PCCC2), 2013]

Fig. 6. “Waste to energy” process idea

Rys. 7. Schemat zarurowania otworu wiertniczego

Rys. 8. Schemat szczelinowania hydraulicznego
Rys. 9. Schemat metody CDOF: a) przygotowanie złoża z wykorzystaniem odwiertów małośrednicowych, b) przygotowanie złoża z wykorzystaniem odwiertów lateralnych z jednego odwiertu pionowego, c) przygotowanie złoża z wykorzystaniem odwiertów lateralnych z dwóch odwiertów pionowych, d) zatłaczanie CO2, e) wydobycie metanu

Rys. 10. Mapa obowiązujących koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów gazowych oraz podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji i podziemne składowanie odpadów wg stanu na 31.12.2015
[http://infolupki.pgi.gov.pl/sites/default/files/czytelnia_pliki/1/02-16_mapa-koncesje.pdf (13.03.2016)]

Rys. 11. Obszary perspektywiczne dla występowania
niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w Polsce
[http://infolupki.pgi.gov.pl/pl/jak-duze-sa-zasoby-niekonwencjonalnych-zloz-gazu-ziemnego-w-polsce (14.04.2016)]

Rys. 12. Schemat odwiertu poziomego
[Raport Gaz łupkowy, dostęp online, www.orlen.pl (10.03.2015)]© APS, Projekt: Anna Szurgott