Menu
W skrócie...

Cel projektu to opracowanie wytycznych do zaprojektowania innowacyjnej technologii wydobycia gazu z łupków przy użyciu ciekłego CO2. Technologia będzie oparta na wynalazku WAT dotyczącym wydobycia węglowodorów gazowych z kilku poziomów odwiertów lateralnych przy wykorzystaniu CO2 w stanie nadkrytycznym, co spowoduje wzrost wydajności odwiertu, ponieważ CO2 wywoła desorpcję CH4 ze struktury porowatej łupka, a przemiana termo-dynamiczna CO2 w złożu spowoduje zeszczelinowanie skały. Metoda jest bardzo korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska, gdyż nie wymaga stosowania wody oraz środków chemicznych. Ciepło, które jest potrzebne do uzyskania efektu szczelinowania za pomocą ciekłego CO2 będzie pobierane samoistnie z górotworu otaczającego odwiert. Zaplanowane w tym projekcie badania numeryczne oraz eksperymentalne mają na celu weryfikację elementów technologii w warunkach laboratoryjnych, co znacznie ograniczy ryzyko i koszty realizacji technologii na odwiercie.

Powrót

Konsorcjum - Wojskowa Akademia Techniczna
Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
www.wat.edu.pl
http://kmiis.wme.wat.edu.pl

Osoba uprawniona do reprezentowania partnera:
prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, Rektor - Komendant

Kierownik projektu:
dr inż. Danuta Miedzińska, tel. +48 261 83 7867, email: danuta.miedzinska@wat.edu.pl© APS, Projekt: Anna Szurgott