Menu
W skrócie...

Cel projektu to opracowanie wytycznych do zaprojektowania innowacyjnej technologii wydobycia gazu z łupków przy użyciu ciekłego CO2. Technologia będzie oparta na wynalazku WAT dotyczącym wydobycia węglowodorów gazowych z kilku poziomów odwiertów lateralnych przy wykorzystaniu CO2 w stanie nadkrytycznym, co spowoduje wzrost wydajności odwiertu, ponieważ CO2 wywoła desorpcję CH4 ze struktury porowatej łupka, a przemiana termo-dynamiczna CO2 w złożu spowoduje zeszczelinowanie skały. Metoda jest bardzo korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska, gdyż nie wymaga stosowania wody oraz środków chemicznych. Ciepło, które jest potrzebne do uzyskania efektu szczelinowania za pomocą ciekłego CO2 będzie pobierane samoistnie z górotworu otaczającego odwiert. Zaplanowane w tym projekcie badania numeryczne oraz eksperymentalne mają na celu weryfikację elementów technologii w warunkach laboratoryjnych, co znacznie ograniczy ryzyko i koszty realizacji technologii na odwiercie.

Kontakt

Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
ul. gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
dr inż. Danuta Miedzińska
e-mail: danuta.miedzinska@wat.edu.pl
tel.: +48 261 83 7867

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Bolesław Rey
e-mail: boleslaw.rey@pgnig.pl
tel. +48 22 589 47 64

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Dariusz Knez
e-mail: knez@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 37 84

Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Jarosław Mizera
e-mail: jmizera@inmat.pw.edu.pll
tel. +48 22 234 84 51© APS, Projekt: Anna Szurgott