Menu
W skrócie...

Cel projektu to opracowanie wytycznych do zaprojektowania innowacyjnej technologii wydobycia gazu z łupków przy użyciu ciekłego CO2. Technologia będzie oparta na wynalazku WAT dotyczącym wydobycia węglowodorów gazowych z kilku poziomów odwiertów lateralnych przy wykorzystaniu CO2 w stanie nadkrytycznym, co spowoduje wzrost wydajności odwiertu, ponieważ CO2 wywoła desorpcję CH4 ze struktury porowatej łupka, a przemiana termo-dynamiczna CO2 w złożu spowoduje zeszczelinowanie skały. Metoda jest bardzo korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska, gdyż nie wymaga stosowania wody oraz środków chemicznych. Ciepło, które jest potrzebne do uzyskania efektu szczelinowania za pomocą ciekłego CO2 będzie pobierane samoistnie z górotworu otaczającego odwiert. Zaplanowane w tym projekcie badania numeryczne oraz eksperymentalne mają na celu weryfikację elementów technologii w warunkach laboratoryjnych, co znacznie ograniczy ryzyko i koszty realizacji technologii na odwiercie.

Opis projektu

Powrót


Literatura - wykaz 1

[1] Wojnarowski P., Szczelinowanie hydrauliczne na złożach gazu, Profesjonalne Gazownictwo 2010.
[2] Enis B. at al., Method and Apparatus for Sequestering CO2 Gas and Releasing Natural Gas from Coal and Gas Shale Formations, US 2011/0209882 A1, Sep. 1, 2011.
[3] Maguire J. Q., In-situ method of coal gasification, US 7,264,049, Sep. 4, 2007.
[4] Bullen R. S. at al., Carbon dioxide fracturing process and apparatus, US 4,374,545, Feb. 22, 1983.
[5] Ocena zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach łupkowych dolnego paleozoiku w Polsce. Raport pierwszy, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2012.
[6] The Shale Gas Market 2011-2021 - Report - Energy – visiongain.© APS, Projekt: Anna Szurgott