Menu
W skrócie...

Cel projektu to opracowanie wytycznych do zaprojektowania innowacyjnej technologii wydobycia gazu z łupków przy użyciu ciekłego CO2. Technologia będzie oparta na wynalazku WAT dotyczącym wydobycia węglowodorów gazowych z kilku poziomów odwiertów lateralnych przy wykorzystaniu CO2 w stanie nadkrytycznym, co spowoduje wzrost wydajności odwiertu, ponieważ CO2 wywoła desorpcję CH4 ze struktury porowatej łupka, a przemiana termo-dynamiczna CO2 w złożu spowoduje zeszczelinowanie skały. Metoda jest bardzo korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska, gdyż nie wymaga stosowania wody oraz środków chemicznych. Ciepło, które jest potrzebne do uzyskania efektu szczelinowania za pomocą ciekłego CO2 będzie pobierane samoistnie z górotworu otaczającego odwiert. Zaplanowane w tym projekcie badania numeryczne oraz eksperymentalne mają na celu weryfikację elementów technologii w warunkach laboratoryjnych, co znacznie ograniczy ryzyko i koszty realizacji technologii na odwiercie.

Opis projektu

Powrót


Aspekt finansowy

Stworzenie polskiej metody wydobycia gazu łupkowego w warunkach krajowych da szeroki aspekt ekonomiczny zarówno dla gospodarki krajowej, jak i firm wydobywczych. Głównym czynnikiem do oceny efektywności ekonomicznej proponowanej technologii będzie cena wydobytego gazu. Na jej wysokość będą miały wpływ czynniki takie, jak:
  • zwiększona znacząco efektywność wydobycia gazu zmniejszy znacząco jego cenę,
  • obniżone zostaną koszty związane z limitami na emisję CO2 dla przedsiębiorstw.
Kolejnym efektem jest powstanie dodatkowych miejsc pracy, nie tylko przy planowanych instalacjach przyodwiertowych i związanych z cyklem wydobycia, ale także przy produkcji elementów składowych polskiej instalacji wydobywczej.
Korzystne jest również uniezależnienie się od opatentowanych technologii zagranicznych: amerykańskich, kanadyjskich, rosyjskich, które wymagają zakupu drogich licencji.© APS, Projekt: Anna Szurgott