Menu
W skrócie...

Cel projektu to opracowanie wytycznych do zaprojektowania innowacyjnej technologii wydobycia gazu z łupków przy użyciu ciekłego CO2. Technologia będzie oparta na wynalazku WAT dotyczącym wydobycia węglowodorów gazowych z kilku poziomów odwiertów lateralnych przy wykorzystaniu CO2 w stanie nadkrytycznym, co spowoduje wzrost wydajności odwiertu, ponieważ CO2 wywoła desorpcję CH4 ze struktury porowatej łupka, a przemiana termo-dynamiczna CO2 w złożu spowoduje zeszczelinowanie skały. Metoda jest bardzo korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska, gdyż nie wymaga stosowania wody oraz środków chemicznych. Ciepło, które jest potrzebne do uzyskania efektu szczelinowania za pomocą ciekłego CO2 będzie pobierane samoistnie z górotworu otaczającego odwiert. Zaplanowane w tym projekcie badania numeryczne oraz eksperymentalne mają na celu weryfikację elementów technologii w warunkach laboratoryjnych, co znacznie ograniczy ryzyko i koszty realizacji technologii na odwiercie.

Opis projektu

Powrót


Ogólna idea projektu

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie w warunkach laboratoryjnych elementów technologii wydobycia gazu z łupków z wykorzystaniem co najmniej dwóch poziomów otworów lateralnych. Jako płyn szczelinujący planuje się zastosować dwutlenek węgla w stanie nadkrytycznym. Efektem końcowym projektu będzie zweryfikowana na instalacji demonstracyjnej i opatentowana technologia wydobycia węglowodorów gazowych. Na podstawie zaplanowanych w projekcie badań eksperymentalnych i obliczeń numerycznych opracowane zostaną wytyczne do zaprojektowania proponowanej technologii wydobycia. Zrealizowana w ten sposób weryfikacja elementów technologii w warunkach laboratoryjnych znacznie ograniczy ryzyko i koszty wdrożenia technologii na odwiercie.© APS, Projekt: Anna Szurgott