Menu
W skrócie...

Cel projektu to opracowanie wytycznych do zaprojektowania innowacyjnej technologii wydobycia gazu z łupków przy użyciu ciekłego CO2. Technologia będzie oparta na wynalazku WAT dotyczącym wydobycia węglowodorów gazowych z kilku poziomów odwiertów lateralnych przy wykorzystaniu CO2 w stanie nadkrytycznym, co spowoduje wzrost wydajności odwiertu, ponieważ CO2 wywoła desorpcję CH4 ze struktury porowatej łupka, a przemiana termo-dynamiczna CO2 w złożu spowoduje zeszczelinowanie skały. Metoda jest bardzo korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska, gdyż nie wymaga stosowania wody oraz środków chemicznych. Ciepło, które jest potrzebne do uzyskania efektu szczelinowania za pomocą ciekłego CO2 będzie pobierane samoistnie z górotworu otaczającego odwiert. Zaplanowane w tym projekcie badania numeryczne oraz eksperymentalne mają na celu weryfikację elementów technologii w warunkach laboratoryjnych, co znacznie ograniczy ryzyko i koszty realizacji technologii na odwiercie.

Opis projektu

Powrót


Potencjalny rynek dla wyników projektu

Opracowanym rozwiązaniem powinny być zainteresowane wszystkie firmy, które chcą wydobywać gaz łupkowy w polskich warunkach geologicznych, ponieważ prowadzone badania będą odnosiły się do konkretnych, polskich warunków geologicznych.
Eksperci są zgodni, że istnieje konieczność ograniczania emisji gazów cieplarnianych wpływających na zmianę klimatu, szczególnie dotyczy to dwutlenku węgla (CO2). Przywódcy Unii Europejskiej, dostrzegając wagę problemu, podjęli w 2007 roku decyzję o redukcji - do 2020 roku - emisji CO2 o 20%. W roku następnym Unia ogłosiła pakiet dyrektyw i komunikatów obligujących kraje członkowskie do radykalnego ograniczenia emisji CO2, w tym tzw. dyrektywę dotyczącą geologicznego składowania CO2 oraz dyrektywę dotyczącą handlu emisjami. Polska, jako członek Unii Europejskiej stała się również realizatorem tych założeń i planów.© APS, Projekt: Anna Szurgott