Menu
W skrócie...

Cel projektu to opracowanie wytycznych do zaprojektowania innowacyjnej technologii wydobycia gazu z łupków przy użyciu ciekłego CO2. Technologia będzie oparta na wynalazku WAT dotyczącym wydobycia węglowodorów gazowych z kilku poziomów odwiertów lateralnych przy wykorzystaniu CO2 w stanie nadkrytycznym, co spowoduje wzrost wydajności odwiertu, ponieważ CO2 wywoła desorpcję CH4 ze struktury porowatej łupka, a przemiana termo-dynamiczna CO2 w złożu spowoduje zeszczelinowanie skały. Metoda jest bardzo korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska, gdyż nie wymaga stosowania wody oraz środków chemicznych. Ciepło, które jest potrzebne do uzyskania efektu szczelinowania za pomocą ciekłego CO2 będzie pobierane samoistnie z górotworu otaczającego odwiert. Zaplanowane w tym projekcie badania numeryczne oraz eksperymentalne mają na celu weryfikację elementów technologii w warunkach laboratoryjnych, co znacznie ograniczy ryzyko i koszty realizacji technologii na odwiercie.

Opis projektu

Powrót


Wpływ na ochronę środowiska

W ramach projektu planuje się opracować technologię wydobycia węglowodorów gazowych z odwiertów poziomych w złożach gazonośnych, takich jak łupki gazonośne. W ramach tej technologii planuje się wykorzystać dwutlenek węgla jako medium wypierające gaz ze struktur skalnych, a także powodujące spękanie skały złożowej (zgłoszenie patentowe członków zespołu WAT nr P.398228 i P.398274). Pozwoliłoby to na uniknięcie zastrzeżeń ekologów dotyczących procesu hydraulicznego szczelinowania skał. Dodatkowo umieszczenie gazu cieplarnianego głęboko pod ziemią może ograniczyć emisji CO2 do atmosfery a tym samym wspomóc spełnienie wymagań Unii Europejskiej dotyczących zjawisk związanych z efektem cieplarnianym oraz umożliwić realizowanie w kraju programu CCS.© APS, Projekt: Anna Szurgott